1. Загальні положення

1.1. Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Дубрівської ОТГ розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Положення про заклад дошкільної освіти» та визначає порядок електронної реєстрації дітей, які проживають на території Дубрівської ОТГ для їх прийому до закладів дошкільної освіти до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Дубрівської територіальної громади.

1.2. Електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Яблунівської селищної ради здійснюється з метою:

 • забезпечення права дітей, які проживають на території Дубрівської ОТГ, на доступність здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів;
 • здійснення обліку дітей, які потребують місця у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення публічного доступу до інформації про заклади дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Дубрівської ОТГ;
 • запровадження єдиного підходу до прийому дітей до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Яблунівської селищної ради.

1.3. У цьому Положенні основні поняття мають таке значення:

 • єдиний електронний реєстр дітей для прийому до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Дубрівської ОТГ (далі Реєстр) – єдина електронна база даних, що містить відомості про дітей, які потребують забезпечення місцями в дошкільних закладах освіти та дошкільних підрозділах. Реєстр передбачає обробку внесених до нього даних та забезпечує їх захист від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру – відділ освіти Дубрівської громади, який відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення, надання різнорівневого доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації;
 • розпорядник Реєстру – виконавчий комітет Дубрівської територіальної громади;
 • адміністратор Реєстру – відповідальна особа відділу освіти Дубрівської територіальної громади, яка відповідає за збереження та захист баз даних, надає розпоряднику Реєстру різнорівневий доступ до нього;
 • реєстратор – відділ освіти Дубрівської ОТГ, який здійснює внесення (зміну, виключення) відомостей до Реєстру, надає інформацію з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;
 • заявник – особа (з батьків або осіб, які їх замінюють), що звернулась до реєстратора (через електронну реєстрацію дітей в заклади дошкільної освіти або особисто) для подання заявки на реєстрацію дитини в один із закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Дубрівської ОТГ.

1.4. Положення діє на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.

2. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі

2.1. Обов'язковою умовою для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є наявність відомостей про неї в Реєстрі.

2.2. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на веб-сайті Дубрівської ОТГ батьками або особами, які їх замінюють. В разі відсутності у них доступу до мережі Інтернет (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють) реєстратором, який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.

2.3. Для реєстрації дитини в Реєстрі заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України).

2.3.1. Про дитину:

 • Прізвище, ім'я, по батькові;
 • Дата народження;
 • Заклад дошкільної освіти або дошкільний підрозділ, який обрали батьки або особи, які їх замінюють, для здобуття дошкільної освіти;
 • Бажаний рік для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти (з урахуванням того, що групи у дошкільних навчальних закладах формуються за віковими ознаками: групи для дітей раннього віку – дітям має виповнитись повні 2 роки станом на 01 вересня, групи для дітей молодшого дошкільного віку – повні 3 роки; групи середнього дошкільного віку – повні 4 роки; групи старшого дошкільного віку – повні 5 років);
 • Адреса проживання;
 • Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва

2.3.2. Про батьків:

 • Прізвище, ім'я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють;
 • Адреса зареєстрованого місця постійного проживання;
 • Контактні дані (телефон, електронна адреса)

2.4. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Дубрівської громади в розділі «Електронна черга до садочка» або реєстратором (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки присвоюється порядковий номер в черзі згідно із датою та часом відсилання заявки.

2.5. Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви скан-копії зазначених документів.

Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється реєстратором.

Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

2.6. Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти або дошкільне відділення для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

2.7. Реєстратор зобов'язаний надати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься в Реєстрі.

2.8. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

2.9. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.10. Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

 • Особисто заявником, за його власним бажанням;
 • На підставі наказу про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти;
 • У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до закладу дошкільної освіти та переліку документів, визначених цим Положенням;
 • У разі відсутності документів, які підтверджують пільги;
 • У разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.11. Реєстрація дітей з метою формування черги і подальшого зарахування дітей до ЗДО та дошкільних підрозділів здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв та документів, що додаються до них, визначеними цим Положенням.

2.12. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою при занесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку.

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється керівниками відповідно до списків, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості подання заяв із врахуванням пільгових категорій дітей, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп при наявності місць у відповідних дошкільних навчальних закладах. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

3.2. Заявник має можливість самостійно стежити за черговістю своєї заявки в Реєстрі. Про можливість зарахування заявник повідомляється керівником відповідного ЗДО за вказаним в заявці номером телефону.

3.3. У разі отримання повідомлення заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику відповідного ЗДО усі необхідні документи для зарахування:

 • заява батьків або особи, яка їх замінює;
 • медична довідка про стан здоров'я дитини;
 • довідка сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження;
 • для пільгової категорії - документ, що підтверджує пільги відповідно до п.3.7. та п.3.8. цього Положення.

3.4. У випадку наявності вільних місць у вказаній віковій категорії в одному із дошкільних навчальних закладів, обраних заявником згідно п.2.2. та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам може бути запропонована можливість бути зарахованим до данного ЗДО.

3.5. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності даної дитини у списку дітей, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості подання заяв, які можуть бути зараховані до ЗДО в поточному році. Заяви, подані заявниками до 01.01.2019 року, вносяться до Реєстру реєстратором із вказанням дати написання заяви. Для таких заявників, як виняток, присвоєння номеру черги буде відбуватися по даті написання заяви.

3.7. Першочергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:

 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;
 • діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);
 • діти працівників дошкільних закладів у разі виходу на роботу.

3.8. Позачергово зараховуються до ЗДО наступні категорії:

 • діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);
 • діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ЗДО (1:10);
 • діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

3.9. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

3.10. Керівники ЗДО після прийняття дитини в ЗДО подають держателю реєстра наказ про зарахування дитини до відповідного ЗДО.

3.10. Реєстратор на підставі наказу про зарахування дитини до ЗДО виключає заявку із черги.

3.11. Керівники ЗДО в разі недокомплектації будь-якої групи в своєму ЗДО подають інформацію держателю реєстра.


Ознайомлена(ий) »