ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

«Визначення містобудівних потреб земельної ділянки, площею 2,2663 га (кадастровий номер 1820681800:04:000:0090) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 11.01 на території Дубрівської сільської ради, Звягельського району, Житомирської області»

 

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту містобудівної документації є виконавчий комітет Дубрівської сільської ради: 12736, Житомирська обл., Звягельський р-н, с. Дубрівка, код ЄДРПОУ: 04344446, тел.: 0965101648, електронна адреса: info@dubrivska-gromada.gov.ua.

Інвестор – гр. Сметана А.М.

 

 1. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

Містобудівна документація «Визначення містобудівних потреб земельної ділянки, площею 2,2663 га (кадастровий номер 1820681800:04:000:0090) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 11.01 на території Дубрівської сільської ради, Звягельського району, Житомирської області».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо будівництва об’єкту в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до ст. 19 п. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території Дубрівської сільської ради, Звягельського району, Житомирської області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Враховуючи п. 3 ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення, а також враховуючи п. 2 ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»:  зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті), планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля. Проектна ділянка є структурним підрозділом збагачувальної фабрики по територіальній ознаці, а також як частина виробничого процесу для складування готової продукції.

За проектною документацією даного детального плану території, земельна ділянка площею 2,2663 га буде мати цільове призначення J.11.01 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами» (згідно із класифікацією видів цільового призначення земель, Державний комітет України із земельних ресурсів наказ №548 від 23.07.2010  р. «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»).

Об’єкти культурно-побутового обслуговування в межах ділянки проектування ДПТ не передбачені.

Детальним планом передбачається розміщення таких основних будівель і споруд: складські приміщення для кварцової сировини в біг-бегах.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території розміщення проектного об’єкту на земельній ділянці приватної власності загальною площею 2,2663 га (кадастровий номер 1820681800:04:000:0090).

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Стратегічна екологічна оцінка ДПТ враховуватиме ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунтів, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини, у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові, постійні й тимчасові, позитивні та негативні, а також взаємодію цих факторів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря; клімат і мікроклімат; відходи; водні ресурси; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); біорізноманіття, стан фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

Атмосферне повітря. Викиди в атмосферне повітря (в основному, твердих частинок і газів) очікуються на етапі будівництва інфраструктури. Загальний вплив проектованого об’єкту на якість повітря є незначним.

Клімат та мікроклімат. Негативних впливів не передбачається. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Відходи. При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим підприємствам, забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище.

Водне середовище. Вплив на поверхневі та підземні води відсутній. Об’єкт знаходиться за межами прибережних захисних смуг водних об'єктів. Скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається.

Геологічне середовище та ґрунти. Негативний вплив відсутній. Додаткове землевідведення не вимагається.

Рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду. Ділянка проектованого будівництва передбачається в межах території, на якій відсутні природні комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин тощо.

Будівництво і експлуатація об'єкту планованої діяльності при дотриманні вимог з охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий вплив на рослинний та тваринний світ та їх біорізноманіття.

Соціальне та техногенне середовища. Експлуатація та будівництво об’єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров’я населення на прилеглій території. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації проектного об’єкту не погіршаться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться.

Взаємодія із місцевим населенням матиме позитивний характер, так як будуть створені додаткові робочі місця. Крім того, населені пункти отримають додаткове фінансування для вирішення проблем та реалізації важливих для громад проектів.

Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності шумове навантаження на прилеглі до об’єкту території допустиме.

б) для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом. Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає. Смарагдова мережа на ділянці та поряд з нею відсутня.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту «Визначення містобудівних потреб земельної ділянки, площею 2,2663 га (кадастровий номер 1820681800:04:000:0090) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 11.01 на території Дубрівської сільської ради, Звягельського району, Житомирської області» є системний підхід. З метою сприяння досягненню сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного ДПТ будуть використані такі методи: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання; економіко-математичні методи, моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ; статистичну інформацію щодо району планованої діяльності; дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); дані топографічних та геологічних вишукувань; діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду; комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря; іншу доступну інформацію.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ».

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

П.2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 П.3. У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

У складі містобудівної документації «Визначення містобудівних потреб земельної ділянки, площею 2,2663 га (кадастровий номер 1820681800:04:000:0090) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 11.01 на території Дубрівської сільської ради, Звягельського району, Житомирської області», буде розроблений розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та бути прирівняним до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Виконавчий комітет Дубрівської сільської ради: 12736, Житомирська обл., Звягельський р-н, с. Дубрівка, код ЄДРПОУ: 04344446, тел.: 0965101648, електронна адреса: info@dubrivska-gromada.gov.ua.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.

Органи, зазначені у статті 8  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такої заяви.

Зауваження та пропозиції подавати протягом 10 діб з моменту оприлюднення на сайті замовника.